Mei Fun or Ho Fun

(Thin Rice Noodles or Flat Rice Noodles)

104. Vegetable Mei Fun or Ho Fun $7.95
105. Roast Pork Mei Fun or Ho Fun $8.95
106. Chicken Mei Fun or Ho Fun $8.95
107. Beef Mei Fun or Ho Fun $9.55
108. Shrimp Mei Fun or Ho Fun $9.55
Spicy109. Singapore Mei Fun $10.25
110. House Special Mei Fun or Ho Fun $10.25